Przetargi
Regulamin postępowania przetargowego
Aktualne Przetargi
..................................................
Sprzedaż i wynajem
Sprzedaz bezprzetargowa
Sprzedaż poprzetargowa
Sprzedaz bezprzetargowa - laboratorium
Sprzedaż materiałów zbędnych
Nieruchomości do wydzierżawienia
Sprzedaż narzędzi
Dzierżawy


Aktualnie prowadzimy przetargi:


Zakłady Mechaniczne “BUMAR-ŁABĘDY” S. A. w Gliwicach ul. Mechaników 9 ogłaszają nieograniczony przetarg pisemny na zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu (działki nr 371/4) wraz z prawem własności budynków na nim posadowionych, położonego przy ulicy Mechaników 9

Przedmiotem przetargu pisemnego jest sprzedaż:
- prawa użytkowania wieczystego gruntu działki nr 371/4 o powierzchni 10 222 m2, opisanej w Księdze Wieczystej Nr GL1G/00122709/8, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Gliwicach
- prawa własności budynku obróbki cieplnej W-440, nr inw. 1008-0009, nr rejestru budynku 246601_1.0029.395, o pow. użytkowej 208,70 m2.
- prawa własności budynku części hali W-440 711, nr inw. 1028-0059, nr rejestru budynku 246601_1.0029.678, o pow. użytkowej 5430,4m2,
- prawo własności budynku podstacji P-12, nr inw. 1058-0114, nr rejestru budynku 246601_1.0029.678, o pow. użytkowej 159m2,
- prawo własności estakady magazynu blach, nr. inw. 2968-0712 wraz z urządzeniami związanymi w sposób trwały z tymi nieruchomościami.

Cena wywoławcza: 3 503 000,00 zł netto
(słownie: trzy miliony pięćset cztery tysiące złotych)
Wysokość wadium: 350 300,00zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy trzysta złotych) Postąpienie w przypadku licytacji: 35 100,00zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy sto złotych) Stan prawny nieruchomości – uregulowany. Działka jest zabudowana wyżej opisanymi budynkami i stanowi użytek Ba.
Warunki uczestnictwa w przetargu pisemnym określono w Regulaminie zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu (działki nr 371/4) wraz z prawem własności budynków na nim posadowionych.
1. Regulamin przetargu pisemnego znajduje się w siedzibie Spółki w Gliwicach ul. Mechaników 9 W Budynku Usług Technicznych w pok. 312, w Dziale Zarządzania Nieruchomościami, tel.(32) 734-51-03; (32) 734-53-36 oraz Gazecie Wyborczej.
2. Oględzin nieruchomości można dokonać w dni robocze poprzedzające przetarg od dnia ogłoszenia prasowego w godz. od 9:00-13:00
3. Nieruchomość jest wydzierżawiona.
Otwarcie pisemnych ofert odbędzie się po 21 dniu od daty ogłoszenia prasowego tj. 16.09.2013r. o godzinie 1100 w sali 405 IV piętro budynku Zarządu Spółki znajdującego się przy ul. Mechaników 9 w Gliwicach-Łabędach.
Spółka zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia przetargu pisemnego bez podania przyczyny w każdym czasie.
Szczegółowe warunki przetargu pisemnego i informacji na temat zbywanej nieruchomości można uzyskać w siedzibie Spółki w Dziale Zarządzania Nieruchomościami lub telefonicznie pod nr (32) 734-53-36, (32)-734-51-03, fax (32) – 734-51-06.Załącznik:

REGULAMIN PRZETARGU
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarząd Zakładów Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A.
z siedzibą w Gliwicach ogłasza konkurs ofert na zakup energii elektrycznej dla Polskiego Holdingu Obronnego

Konkurs ofert na zakup energii elektrycznej dla Polskiego Holdingu Obronnego ( Postępowanie nr ENRG/--/2013/06/0001 )
Bumar sp. z o.o. ogłasza konkurs ofert na zakup energii elektrycznej dla Spółek Polskiego Holdingu Obronnego na lata 2014 - 2015.
Szacunkowe, sumaryczne roczne zapotrzebowanie energii elektrycznej dla podmiotów Polskiego Holdingu Obronnego wynosi około 100 GWh.
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) zostanie przekazana w dniu 05.07.2013 r., po uprzednim przesłaniu podpisanego oświadczenia o zachowaniu poufności, którego treść znajduje się w załączeniu do niniejszego ogłoszenia. Oświadczenie o zachowaniu poufności należy podpisać przez osoby upoważnione do reprezentacji przedsiębiorstwa.
Kopię podpisanego oświadczenia należy przesłać do dnia 02.07.2013 r. (godz. 14:00) na adres e-mail: marcin.rodzos@bumar.com.
Oryginał oświadczenia należy przesłać do dnia 04.07.2013 r. (godz. 14:00) na adres: Bumar sp. z o.o., Al. Jana Pawła II nr 11, 00-828 Warszawa z dopiskiem „Postępowanie dot. zakupu energii elektrycznej. Zespół Zarządzania Aktywami Nieoperacyjnymi - Marcin Rodzoś”.
W postępowaniu mogą brać udział podmioty, które spełniające poniższe warunki jednocześnie:
1. Posiadają uprawnienia do działalności polegającej na obrocie energią elektryczną na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i kadrowym niezbędnym do wykonania zamówienia.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i właściwe wykonanie zamówienia.
4. Posiadają kapitał zakładowy nie mniejszy niż 50.000.000,00 ( pięćdziesiąt milionów ) złotych.
5. Osiągnęli w 2012 roku przychód, na podstawie sprawozdania F-01, w kwocie nie mniejszej niż 400.000.000,00 ( czterysta milionów ) złotych.

Bumar sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert na każdym etapie postępowania.
Bumar sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do przeprowadzenie dodatkowego postępowania.
Bumar sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do nie wyłonienia sprzedawcy energii elektrycznej w przedmiotowym konkursie ofert lub postępowaniu dodatkowym.

Osobą kontaktową w przedmiotowym postępowaniu jest:
Marcin Rodzoś
Koordynator ds. Energetyki
Email: marcin.rodzos@bumar.com
Tel. (22) 634 46 55 Fax (22) 634 40 84 Tel. kom. 602 145 558

Załącznik:

Oświadczenie oferenta - zobowiązanie do zachowania poufności
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zarząd Zakładów Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A.
z siedzibą w Gliwicach na podstawie Uchwały Zarządu Zakładów Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. nr 385/VII/2012 z dnia 20.11.2012 roku,

zaprasza do negocjacji w sprawie nabycia prawa wieczystego użytkowania działek gruntu, własności budynków położonych w Zawierciu przy ulicy Paderewskiego 32 oraz maszyn i urządzeń stanowiących wyposażenie nieruchomości Zarządu Zakładów Mechanicznych „BUMAR - ŁĄBEDY” S.A.
Zarząd Zakładów Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. z siedzibą w Gliwicach ul. Mechaników 9, 44-109 Gliwice,
zaprasza zainteresowane podmioty do negocjacji w sprawie:
nabycia:
I. prawa wieczystego użytkowania działki gruntu nr 1/17 zapisanej w KW nr CZ1Z/00024940/7 oraz działki gruntu nr 1/18 zapisanej w KW nr CZ1Z/00042691/8 prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Zawierciu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, nieruchomości położonych w Zawierciu przy ul. Paderewskiego 32, będących własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Zakładów Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A.
II. prawa własności budynków:
a. hala montażu,
b. zespół hal,
c. zajezdnia wózków akumulatorowych,
d. portiernia,
e. magazyn karbidu,
f. magazyn materiałów łatwopalnych,
III. maszyn i urządzeń stanowiących wyposażenie nieruchomości.
Sprzedaż nieruchomości wraz z maszynami i urządzeniami nastąpi w całości, jednorazowo jednemu podmiotowi. Sprzedający nie dopuszcza możliwości rozłożenia ceny na raty a zapłata może być dokonana jedynie jednorazowo w drodze polecenia przelewu na konto Sprzedającego przed podpisaniem umowy sprzedaży.
Przedmiot negocjacji
Przedmiotem negocjacji będą miedzy innymi:
1. cena nabycia prawa użytkowania wieczystego, własności budynków, oraz maszyn i urządzeń stanowiących wyposażenie nieruchomości. 2. proponowany przez Inwestora sposób zagospodarowania. Memorandum informacyjne Podmioty, zainteresowane wskazanym postępowaniem, od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do dnia 14.12.2012 roku mogą otrzymać „Memorandum informacyjne o przedmiocie sprzedaży nieruchomości oraz maszyn i urządzeń stanowiących wyposażenie nieruchomości” oraz Strukturę odpowiedzi na publicznie ogłoszone zaproszenie do negocjacji. Memorandum prezentuje informacje o przedmiotowej nieruchomości oraz o maszynach i urządzeniach stanowiących wyposażenie nieruchomości położonej w Zawierciu przy ulicy Paderewskiego 32. Memorandum będzie wydawane w Zakładach Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. w Gliwicach, przy ul. Mechaników 9, 44-109 Gliwice, Budynek Usług Technicznych w pokoju nr 312, III piętro. Osobą odpowiedzialną za wydawanie Memorandum i Struktury odpowiedzi jest Pani Barbara Rzepa-Doskocz, tel. 32 734 50 06. Warunkiem otrzymania Memorandum i Struktury odpowiedzi jest:
 • złożenie pisemnego wniosku podpisanego przez odpowiednio umocowaną osobę lub osoby reprezentujące podmiot wraz z aktualnymi dokumentami umożliwiającymi identyfikację podmiotu (np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej),
 • złożenie przez odpowiednio umocowaną osobę lub osoby reprezentujące podmiot zobowiązania do zachowania tajemnicy, co do treści Memorandum i innych istotnych informacji dotyczących przedmiotu sprzedaży – ,,Zobowiązanie do dochowania poufności”.

 • Odpowiedzi na zaproszenie powinny być sporządzone w języku polskim i złożone w Zakładach Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. w Gliwicach przy ul. Mechaników 9, 44-109 Gliwice, w Biurze Zarządu i Organizacji, w pokoju nr 312 (III piętro), w dni robocze od godz. 7.00 do godz. 14.30 za wyjątkiem 24, 27, 28 i 31 grudnia br. lub nadesłane na powyższy adres w jednym egzemplarzu w formie uniemożliwiającej zapoznanie się z treścią odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji przed jej otwarciem.
  Termin składania odpowiedzi na zaproszenie upływa w dniu 08.01.2013 roku o godzinie 1500

  Odpowiedzi, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Na kopercie należy umieścić napis: ,,Odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia prawa wieczystego użytkowania działek, własności budynków położonych w Zawierciu przy ulicy Paderewskiego 32 oraz maszyn i urządzeń stanowiących wyposażenie nieruchomości – Nie otwierać”. Złożenie odpowiedzi na zaproszenie jest warunkiem udziału w negocjacjach w zakresie nabycia prawa wieczystego użytkowania działek gruntu, własności budynków położonych w Zawierciu przy ulicy Paderewskiego 32 oraz maszyn i urządzeń stanowiących wyposażenie nieruchomości. Podmiot może złożyć tylko jedną odpowiedź na zaproszenie do negocjacji. Złożenie dwóch lub więcej odpowiedzi przez ten sam podmiot spowoduje, iż dany podmiot nie będzie dopuszczony do negocjacji. Pisemna odpowiedź na zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia prawa wieczystego użytkowania działek, własności budynków oraz maszyn i urządzeń stanowiących wyposażenie nieruchomości, powinna zawierać dane zawarte w Strukturze odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji. Dopuszczenie do negocjacji Podmioty, które złożyły odpowiedź na zaproszenie do negocjacji a wcześniej podpisały dokument ,,Zobowiązanie do dochowania poufności” i odebrały „Memorandum informacyjne” wraz ze Strukturą odpowiedzi, zostaną poinformowane o rozpatrzeniu odpowiedzi i ewentualnym dopuszczeniu do negocjacji listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, wysłanym do dnia 15.01.2013 r. Podmioty dopuszczone do negocjacji uzyskają prawo zbadania dokumentów prawa wieczystego użytkowania działek gruntu, własności budynków wraz z ich stanem prawnym. Warunki dopuszczenia do badania i termin jego wykonania określone zostaną w liście informującym o rozpatrzeniu odpowiedzi i dopuszczeniu do negocjacji. Po dokonaniu badania Spółki podmioty dopuszczone do negocjacji, w terminie wyznaczonym przez Zarząd Zakładów Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. w Gliwicach, przedstawią wiążące ich propozycje warunków umowy. Przedstawione propozycje warunków umowy stanowią podstawę negocjacji.

  Zastrzeżenia
  Zarząd Zakładów Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru jednego lub kilku podmiotów, z którymi podejmie negocjacje, odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyny oraz przedłużenia terminu składania odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji oraz terminu do rozpatrzenia odpowiedzi na zaproszenie. Zarząd Zakładów Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. zastrzega sobie również prawo zmiany procedury i harmonogramu negocjacji, żądania dodatkowych wyjaśnień od Inwestorów, którzy złożą odpowiedzi na publicznie ogłoszone zaproszenie do negocjacji. Zarząd Zakładów Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. w Gliwicach nie ponosi kosztów poniesionych przez podmioty zainteresowane nabyciem prawa wieczystego użytkowania działek gruntu zabudowanych położonych w Zawierciu przy ulicy Paderewskiego 32 oraz maszyn i urządzeń stanowiących wyposażenie nieruchomości w związku z uczestnictwem w negocjacjach i zawarciem umowy. Osoba upoważniona do udzielania informacji Osobą upoważnioną do udzielania odpowiedzi w zakresie niniejszego ogłoszenia oraz treści Memorandum Informacyjnego jest Pan Jan Turkiewicz Kierownik Działu Zarządzania Nieruchomościami Zakładów Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A., ul. Mechaników 9, 44-109 Gliwice, tel. 032 734 50 15 lub kom. 500 253 490. Treść ogłoszenia wraz z wzorami: wniosku o wydanie „Memorandum Informacyjnego” i Struktury odpowiedzi oraz „Zobowiązania do dochowania poufności” znajdują się na stronie internetowej Zakładów Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. w Gliwicach
  Załącznik:

  Dokumenty do pobrania

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  Aktualnie prowadzimy sprzedaż:


   1. Sprzedaż bezprzetargowa maszyn i urządzeń
   2. Sprzedaż poprzetargowa maszyn i urządzeń
   3. Sprzedaż bezprzetargowa środków trwałych dawnego Laboratorium (JL - 7700)
   4. Sprzedaż materiałów zbędnych
   5. Sprzedaż narzędzi